مستند تصویری؛ استاد مردعلی حیدری، چاروق‌دوز زنجانی

مستند تصویری؛ استاد مردعلی حیدری، چاروق‌دوز زنجانی