گزارش تصویری – جشن بزرگ غدیر در سبزه میدان زنجان

گزارش تصویری – جشن بزرگ غدیر در سبزه میدان زنجان